Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy Maschinen-Wagner Werkzeugmaschinen GmbH

(Stan: wrzesień 2018 r.)

§ 1 Zakres zastosowania, forma
(1)    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich naszych relacji biznesowych z naszymi klientami („Kupujący”). OWS mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą (§ 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.
(2)    OWS mają zastosowanie w szczególności do umów sprzedaży i/lub dostawy rzeczy ruchomych („Towary”), niezależnie od tego, czy Towary produkujemy sami, czy nabywamy je od dostawców (§§ 433, 651 BGB). O ile nie uzgodniono inaczej, OWS mają zastosowanie w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia przez Kupującego lub w każdym przypadku w wersji ostatnio przekazanej Kupującemu w formie tekstowej.
Wersja ostatnio przekazana mu w formie tekstowej ma również zastosowanie jako umowa ramowa dla podobnych przyszłych umów, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku.
(3)    Nasze OWS mają wyłączne zastosowanie. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe Kupującego stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wyraziliśmy wyraźną zgodę na ich obowiązywanie. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli realizujemy dostawę do Kupującego bez zastrzeżeń, znając Ogólne Warunki Handlowe Kupującego.

(4)    Indywidualne umowy zawierane z Kupującym w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. Z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie będą miarodajne dla treści takich umów.
(5)    Istotne prawnie oświadczenia i powiadomienia Kupującego dotyczące umowy (np. ustalenie terminów, powiadomienie o wadach, anulowanie lub obniżenie ceny) muszą być sporządzone na piśmie, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legitymacji strony zgłaszającej, pozostają nienaruszone.
(6)    Odniesienia do ważności przepisów ustawowych służą wyłącznie celom wyjaśniającym. Nawet bez takiego wyjaśnienia przepisy ustawowe mają zastosowanie, chyba że zostaną bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWH.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Nasze oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Dotyczy to również sytuacji, gdy dostarczymy Kupującemu katalogi, dokumentację techniczną (np. rysunki rysunki, plany, obliczenia, kalkulacje, odniesienia do norm DIN), inne opisy produktów lub dokumenty - również w formie elektronicznej - do których zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie.

(2) Zamówienie towarów przez Kupującego stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy. O ile w zamówieniu nie określono inaczej, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia tej oferty zawarcia umowy po jej otrzymaniu przez nas.

(3) Przyjęcie może zostać zadeklarowane w formie pisemnej (np. poprzez potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostawę towarów do Kupującego.

§ 3 Termin dostawy i opóźnienie w dostawie

(1) Termin dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie lub określony przez nas po przyjęciu zamówienia.

(2) Jeżeli nie będziemy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostawy z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności (niedostępność usługi), niezwłocznie poinformujemy o tym Kupującego i jednocześnie poinformujemy go o przewidywanym nowym terminie dostawy. Jeśli usługa nie będzie również dostępna w nowym terminie dostawy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części; niezwłocznie zwrócimy wszelkie świadczenia już zapłacone przez kupującego. Przypadkiem niedostępności usługi w tym znaczeniu jest w szczególności nieterminowa dostawa własna przez naszego dostawcę, jeśli zawarliśmy zgodną transakcję zabezpieczającą, ani my, ani nasz dostawca nie ponosimy winy lub nie jesteśmy zobowiązani do zamówienia w indywidualnych przypadkach.

(3) Wystąpienie naszej zwłoki w dostawie ustala się zgodnie z przepisami ustawowymi. W każdym przypadku wymagane jest jednak upomnienie ze strony Kupującego. W przypadku zwłoki w dostawie Kupujący może żądać zryczałtowanego odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem. Odszkodowanie umowne wynosi 0,5% ceny netto (wartości dostawy) za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia, ale nie może przekroczyć łącznie 5% wartości dostawy towarów dostarczonych z opóźnieniem.Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia, że Kupujący nie poniósł żadnej szkody lub poniósł znacznie mniejszą szkodę niż powyższa kwota ryczałtowa.

(4) Prawa Kupującego zgodnie z § 8 niniejszych OWS oraz nasze prawa ustawowe, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia (np. z powodu niemożliwości lub nieracjonalności), pozostają nienaruszone.(np. z powodu niemożności lub nieracjonalności wykonania i/lub późniejszej realizacji) pozostają nienaruszone.

§ 4 Dostawa, przeniesienie ryzyka, przyjęcie, brak przyjęcia

(1) Dostawa odbywa się z magazynu, który jest również miejscem realizacji dostawy i późniejszej realizacji. Na żądanie i koszt Kupującego towary zostaną wysłane do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż do miejsca przeznaczenia). O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju wysyłki (w szczególności firmy transportowej, trasy wysyłki, opakowania).

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie przekazania towaru. W przypadku sprzedaży wysyłkowej ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towarów, jak również ryzyko opóźnienia, przechodzi jednak już w momencie dostarczenia towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do dokonania wysyłki.Jeśli uzgodniono przyjęcie, będzie to decydujące dla przeniesienia ryzyka. W pozostałym zakresie do uzgodnionego odbioru stosuje się odpowiednio przepisy ustawowe o umowach o dzieło i umowach o świadczenie usług. Jeżeli Kupujący zwleka z odbiorem, jest to równoznaczne z przekazaniem lub odbiorem.

(3) W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze, braku współpracy lub opóźnienia dostawy z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za powstałe szkody, w tym dodatkowe wydatki (np. koszty magazynowania).dodatkowe wydatki (np. koszty magazynowania). Dowód wyższych szkód i nasze roszczenia ustawowe (w szczególności zwrot dodatkowych wydatków, rozsądne odszkodowanie, anulowanie) pozostają nienaruszone; jednakże kwota ryczałtowa zostanie potrącona z dalszych roszczeń pieniężnych.Kupujący jest uprawniony do udowodnienia, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie niższą szkodę niż powyższa kwota ryczałtowa.

§ 5 Ceny i warunki płatności

(1) O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, obowiązują nasze ceny aktualne w momencie zawarcia umowy, loco magazyn, powiększone o ustawowy podatek VAT.

(2) W przypadku sprzedaży wysyłkowej (§ 4 ust. 1) Kupujący ponosi koszty transportu loco magazyn oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia transportowego wymaganego przez Kupującego.Jeśli nie zafakturujemy kosztów transportu faktycznie poniesionych w danym przypadku, zryczałtowany koszt transportu (z wyłączeniem ubezpieczenia transportowego) zostanie uznany za uzgodniony. Wszelkie opłaty celne, opłaty, podatki i inne opłaty publiczne ponosi Kupujący.

(3) Cena zakupu jest wymagalna i płatna w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i dostawy lub odbioru towaru. Jesteśmy jednak uprawnieni w każdej chwili, nawet w ramach trwających stosunków handlowych, do realizacji dostawy w całości lub w części wyłącznie za zaliczką. Odpowiednie zastrzeżenie zgłosimy najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia.

(4) Po upływie powyższego terminu płatności Kupujący popada w zwłokę, a od ceny zakupu w okresie zwłoki naliczane są odsetki według obowiązującej ustawowej stopy procentowej za zwłokę. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką. Nasze roszczenie wobec handlowców z tytułu odsetek za zwłokę (§ 353 HGB) pozostaje nienaruszone.

(5) Kupujący jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania tylko w zakresie, w jakim jego roszczenie zostało prawomocnie stwierdzone lub jest bezsporne.W przypadku wad dostawy, prawa wzajemne Kupującego pozostają nienaruszone, w szczególności zgodnie z § 7 ust. 6 zdanie 2 niniejszych OWS.

(6) Jeżeli po zawarciu umowy stanie się to rozpoznawalne (np. Jeśli po zawarciu umowy okaże się (np. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), że nasze roszczenie do ceny zakupu jest zagrożone przez niezdolność Kupującego do zapłaty, będziemy uprawnieni do odmowy wykonania świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi i - w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu - do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB). W przypadku umów dotyczących produkcji towarów niewymienialnych (produktów niestandardowych) możemy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie natychmiastowym; przepisy ustawowe dotyczące możliwości odstąpienia od wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone.

§ 6 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności sprzedanych towarów do momentu całkowitej spłaty wszystkich naszych obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z umowy kupna i bieżących stosunków handlowych (zabezpieczone roszczenia).

(2) Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich ani przewłaszczane na zabezpieczenie do momentu całkowitej spłaty zabezpieczonych roszczeń.Kupujący musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub jeśli osoby trzecie uzyskają dostęp do towarów należących do nas (np. zajęcia).

(3) W przypadku niekorzystnego zachowania ze strony Kupującego, w szczególności braku zapłaty należnej ceny zakupu, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub do żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia własności.Żądanie zwrotu towarów nie obejmuje jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; jesteśmy uprawnieni jedynie do żądania zwrotu towarów.Jesteśmy raczej uprawnieni do żądania jedynie zwrotu towarów i zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.Jeśli Kupujący nie zapłaci należnej ceny zakupu, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy Kupującemu rozsądny termin płatności lub jeśli wyznaczenie takiego terminu jest zbędne zgodnie z przepisami ustawowymi.

(4) Do momentu odwołania zgodnie z punktem (c) poniżej, Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku zastosowanie mają dodatkowo następujące postanowienia.

(a) Zastrzeżenie własności obejmuje produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia produktów.Produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów będą miały pełną wartość, przy czym będziemy uważani za producenta.Jeśli w przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia z towarami osób trzecich, ich prawo własności pozostaje, nabywamy współwłasność proporcjonalnie do wartości fakturowej przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. Pod wszelkimi innymi względami do powstałego produktu stosuje się to samo, co do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności.

(b) Kupujący niniejszym ceduje na nas roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży towarów lub produktu w całości lub w wysokości naszej ewentualnej współwłasności.Kupujący ceduje na nas jako zabezpieczenie kwotę naszego ewentualnego udziału we współwłasności zgodnie z powyższym ustępem. Akceptujemy cesję. Zobowiązania Kupującego określone w ust. 2 obowiązują również w odniesieniu do scedowanych roszczeń.

(c) Kupujący pozostaje upoważniony do ściągnięcia wierzytelności oprócz nas. Zobowiązujemy się do nieściągania wierzytelności tak długo, jak długo Kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec nas, nie ma braku zdolności płatniczej i nie dochodzimy zastrzeżenia własności poprzez skorzystanie z prawa zgodnie z ust. 3. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby kupujący poinformował nas o scedowanych roszczeniach i ich dłużnikach, przekazał wszelkie informacje niezbędne do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. W takim przypadku będziemy również uprawnieni do cofnięcia upoważnienia Kupującego do odsprzedaży i przetwarzania towarów z zastrzeżeniem prawa własności.

(d) Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie Kupującego zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.

§ 7 Roszczenia z tytułu wad kupującego

(1) Przepisy ustawowe mają zastosowanie do praw kupującego w przypadku wad rzeczowych i wad prawnych (w tym nieprawidłowej i krótkiej dostawy, a także niewłaściwego montażu lub wadliwej instrukcji montażu), chyba że poniżej określono inaczej. We wszystkich przypadkach szczególne przepisy ustawowe pozostają nienaruszone w przypadku ostatecznej dostawy nieprzetworzonych towarów do konsumenta, nawet jeśli konsument dokonał ich dalszego przetworzenia (regres dostawcy zgodnie z §§ 478 BGB).Roszczenia wynikające z regresu dostawcy są wykluczone, jeśli wadliwe towary zostały dalej przetworzone przez kupującego lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez instalację w innym produkcie.

(2) Podstawą naszej odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim porozumienie osiągnięte w sprawie jakości towarów. Wszystkie opisy produktów, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub które zostały przez nas upublicznione (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej), uznaje się za umowę dotyczącą jakości towarów.

(3) O ile jakość nie została uzgodniona, należy ocenić zgodnie z przepisami ustawowymi, czy wada istnieje, czy nie (§ 434 ust. 1 zdanie 2 i 3 BGB).Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub innych osób trzecich (np. oświadczenia reklamowe).

(4) Roszczenia Kupującego z tytułu wad zakładają, że wypełnił on swoje ustawowe obowiązki w zakresie kontroli i zgłaszania wad (§§ 377, 381 HGB). Jeśli wada ujawni się przy dostawie, kontroli lub w późniejszym terminie, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie. W każdym przypadku oczywiste wady muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od dostawy, a wady nierozpoznawalne podczas kontroli w tym samym terminie od ich wykrycia. Jeśli Kupujący nie przeprowadzi prawidłowej kontroli i/lub nie zgłosi wad, nasza odpowiedzialność za wadę niezgłoszoną lub niezgłoszoną w terminie lub niezgłoszoną prawidłowo jest wyłączona zgodnie z przepisami ustawowymi.

(5) Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, możemy początkowo wybrać, czy zrealizować dostawę poprzez usunięcie wady (naprawa następcza), czy poprzez dostarczenie przedmiotu wolnego od wad (dostawa zastępcza). Nasze prawo do odmowy realizacji dostawy następczej zgodnie z warunkami ustawowymi pozostaje nienaruszone.

(6) Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia późniejszego spełnienia świadczenia od zapłaty przez Kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący jest jednak uprawniony do zatrzymania odpowiedniej części ceny zakupu proporcjonalnie do wady.

(7) Kupujący zapewni nam czas i możliwości wymagane do późniejszego spełnienia świadczenia, w szczególności do przekazania odrzuconego towaru w celu kontroli.W przypadku dostawy zastępczej Kupujący zwróci nam wadliwą rzecz zgodnie z przepisami ustawowymi.Późniejsze spełnienie świadczenia nie obejmuje ani usunięcia wadliwego przedmiotu, ani jego ponownej instalacji, jeśli nie byliśmy pierwotnie zobowiązani do jego instalacji.

(8) Poniesiemy lub zwrócimy koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów oraz, w stosownych przypadkach, koszty usunięcia i montażu, zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli wada rzeczywiście istnieje. W przeciwnym razie możemy żądać od Kupującego odszkodowania za koszty poniesione w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności koszty kontroli i transportu), chyba że brak wadliwości nie był rozpoznawalny dla Kupującego.

(9) W nagłych przypadkach, np. W nagłych przypadkach, np. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnym szkodom, Kupujący ma prawo do samodzielnego usunięcia wady i żądania od nas rekompensaty za obiektywnie niezbędne w tym celu wydatki. Musimy zostać niezwłocznie powiadomieni, w miarę możliwości z wyprzedzeniem, o każdej takiej samodzielnej naprawie.

Prawo do samodzielnego usunięcia wady nie przysługuje, jeśli zgodnie z przepisami prawa bylibyśmy uprawnieni do odmowy późniejszego wykonania umowy.

(10) Jeśli późniejsza realizacja nie powiodła się lub rozsądny termin wyznaczony przez Kupującego na późniejszą realizację upłynął bezskutecznie lub jest zbędny zgodnie z przepisami ustawowymi, Kupujący może odstąpić od umowy kupna lub obniżyć cenę zakupu. W przypadku nieistotnej wady nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy.

(11) Roszczenia Kupującego o odszkodowanie lub zwrot daremnych wydatków istnieją wyłącznie zgodnie z § 8, nawet w przypadku wad, i są wykluczone w innych przypadkach.

§ 8 Inna odpowiedzialność

(1) O ile niniejsze OWS, w tym poniższe postanowienia, nie stanowią inaczej, ponosimy odpowiedzialność za

naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami ustawowymi.

(2) Ponosimy odpowiedzialność za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - w zakresie odpowiedzialności opartej na winie w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność, z zastrzeżeniem łagodniejszego standardu odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawowymi (np. za staranność we własnych sprawach), tylko

(a) za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,

(b) za szkody wynikające z nieznacznego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać).(b) za szkody wynikające z nieistotnego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego wypełnieniu strona umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku jednak nasza odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalne, zwykle występujące szkody.

(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez lub na rzecz osób, za których winę odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi. Nie obowiązują one, jeśli podstępnie zatailiśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości towaru oraz w przypadku roszczeń Kupującego wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(4) Kupujący może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę z powodu naruszenia obowiązków, które nie polega na wadzie, tylko wtedy, gdy ponosimy odpowiedzialność za naruszenie obowiązków.Swobodne prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego (w szczególności zgodnie z §§ 651, 649 BGB) jest wykluczone. W przeciwnym razie zastosowanie mają wymogi ustawowe i konsekwencje prawne.

§ 9 Okres przedawnienia

(1) Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynikających z wad rzeczowych i wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy. Jeżeli uzgodniono odbiór, termin przedawnienia rozpoczyna się w momencie odbioru.

(2) Jeżeli jednak towar jest budynkiem lub rzeczą, która została użyta w budynku zgodnie z jej zwykłym przeznaczeniem i spowodowała jego wadliwość (wada budowlana), bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w momencie odbioru.Jeżeli towar jest wadliwy (materiał budowlany), termin przedawnienia wynosi 5 lat od dostawy zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 438 ust. 1 nr 2 BGB).Inne szczególne przepisy ustawowe dotyczące przedawnienia (w szczególności § 438 ust. 1 nr 1, ust. 3, §§ 444, 445b BGB) również pozostają nienaruszone).

(3) Powyższe terminy przedawnienia określone w ustawie o sprzedaży mają również zastosowanie do umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych Kupującego, które opierają się na wadzie towaru,chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby w poszczególnych przypadkach do krótszego terminu przedawnienia.Jednakże roszczenia odszkodowawcze Kupującego zgodnie z § 8 ust. 2 zdanie 1 i zdanie 2 lit. a) oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt przedawniają się wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

§ 10 Wybór prawa i miejsca jurysdykcji

(1) Niniejsze OWS oraz stosunek umowny pomiędzy nami a Kupującym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym - również międzynarodowym - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest nasza siedziba w Renchen (miejsce jurysdykcji Offenburg).To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB. Jednakże we wszystkich przypadkach jesteśmy również uprawnieni do wytoczenia powództwa w miejscu wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi OWS lub nadrzędną umową indywidualną lub w ogólnej jurysdykcji Kupującego. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.