Splošni pogoji in določila

Splošni pogoji prodaje in dobave družbe Maschinen-Wagner Werkzeugmaschinen GmbH
(stanje: september 2018)

§ 1    Področje uporabe, oblika
(1) Ti splošni pogoji prodaje (SPP) veljajo za vse naše poslovne odnose z našimi strankami („kupec“). Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo le, če je kupec podjetnik (14. člen nemškega civilnega zakonika (BGB)), pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava.
(2)    Splošni pogoji poslovanja veljajo zlasti za pogodbe o prodaji in/ali dobavi premičnin („blago“), ne glede na to, ali blago izdelujemo sami ali ga kupujemo od dobaviteljev (člena 433, 651 BGB). Če ni drugače dogovorjeno, se VTCS uporabljajo v različici, ki je veljala v času kupčevega naročila, v vsakem primeru pa v različici, ki je bila kupcu nazadnje sporočena v besedilni obliki.
različica, ki mu je bila nazadnje sporočena v besedilni obliki, velja kot okvirni sporazum tudi za podobne prihodnje pogodbe, ne da bi se nam bilo treba v vsakem posameznem primeru znova sklicevati nanje.
(3)    Uporabljajo se izključno naši splošni pogoji poslovanja. Odstopajoči, nasprotujoči si ali dodatni splošni pogoji kupca postanejo del pogodbe le, če in kolikor smo se izrecno strinjali z njihovo veljavnostjo. Ta zahteva po soglasju velja v vsakem primeru, na primer tudi, če dobavo kupcu izvedemo brez pridržka ob poznavanju kupčevih splošnih pogojev.

(4)    Posamezni dogovori, sklenjeni s kupcem v posameznih primerih (vključno z dodatnimi dogovori, dopolnitvami in spremembami), imajo v vsakem primeru prednost pred temi splošnimi pogoji poslovanja. Če ni dokazano nasprotno, je za vsebino takšnih dogovorov odločilna pisna pogodba ali naša pisna potrditev.
(5)    Pravno pomembne izjave in obvestila kupca v zvezi s pogodbo (npr. določanje rokov, obveščanje o napakah, odpoved ali zmanjšanje) morajo biti podane pisno, tj. v pisni ali besedilni obliki (npr. pismo, elektronska pošta, faks). Zakonske formalne zahteve in dodatna dokazila, zlasti v primeru dvomov o legitimnosti stranke, ki je podala izjavo, ostanejo nespremenjene.
(6)    Sklicevanje na veljavnost zakonskih določb je namenjeno zgolj pojasnjevanju. Tudi brez takšnega pojasnila torej veljajo zakonske določbe, razen če so v teh splošnih pogojih poslovanja neposredno spremenjene ali izrecno izključene.

§ 2 Sklenitev pogodbe

(1) Naše ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. To velja tudi, če kupcu posredujemo kataloge, tehnično dokumentacijo (npr. risbe) in druge dokumente. risbe, načrti, izračuni, kalkulacije, sklicevanja na standarde DIN), druge opise izdelkov ali dokumente - tudi v elektronski obliki - za katere si pridržujemo lastninske in avtorske pravice.

(2) Kupčevo naročilo blaga se šteje za zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Če v naročilu ni navedeno drugače, smo upravičeni sprejeti to ponudbo za sklenitev pogodbe, ko jo prejmemo.

(3) Sprejem lahko izjavimo pisno (npr. s potrditvijo naročila) ali z izročitvijo blaga kupcu.

§ 3 Rok dobave in zamuda pri dobavi

(1) Dobavni rok se dogovorimo individualno ali ga določimo ob sprejemu naročila.

(2) Če iz razlogov, za katere nismo odgovorni (nerazpoložljivost storitve), ne moremo upoštevati zavezujočih dobavnih rokov, moramo kupca o tem nemudoma obvestiti in mu hkrati sporočiti pričakovani novi dobavni rok. Če storitev tudi v novem dobavnem roku ni na voljo, imamo pravico v celoti ali delno odstopiti od pogodbe; kupcu bomo nemudoma povrnili že plačano nadomestilo. Primer nerazpoložljivosti storitve v tem smislu je zlasti nepravočasna samopridobava s strani našega dobavitelja, če smo sklenili kongruentni posel varovanja pred tveganji, pri čemer ne mi ne naš dobavitelj nista kriva oziroma v posameznih primerih nismo dolžni naročiti.

(3) Nastanek naše zamude pri dobavi se ugotavlja v skladu z zakonskimi določbami. V vsakem primeru pa je potreben opomin s strani kupca. Če smo v zamudi z dobavo, lahko kupec zahteva pavšalno odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi zamude. Pavšalna odškodnina znaša 0,5 % neto cene (dobavne vrednosti) za vsak zaključen koledarski teden zamude, vendar skupaj ne presega 5 % dobavne vrednosti blaga, dobavljenega z zamudo.Pridržujemo si pravico, da dokažemo, da kupec sploh ni utrpel škode ali da je ta bistveno manjša od zgoraj navedenega pavšalnega zneska.

(4) Pravice kupca v skladu z 8. členom teh splošnih pogojev poslovanja in naše zakonske pravice, zlasti v primeru izključitve obveznosti izpolnitve (npr. zaradi nemožnosti ali nerazumnosti), ostanejo nespremenjene.(npr. zaradi nemožnosti ali nerazumnosti izpolnitve in/ali naknadne izpolnitve) ostanejo nedotaknjeni.

§ 4 Dostava, prenos tveganja, prevzem, neizpolnitev prevzema

(1) Dostava se opravi franko skladišče, ki je tudi kraj izpolnitve za dobavo in vsako nadaljnjo izpolnitev. Na kupčevo zahtevo in stroške bo blago odpremljeno v drug namembni kraj (prodaja do namembnega kraja). Če ni drugače dogovorjeno, smo upravičeni sami določiti vrsto odpreme (zlasti prevozno podjetje, prevozno pot, embalažo).

(2) Nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga preide na kupca najkasneje ob primopredaji. Pri prodaji z odpremo pa nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga ter nevarnost zamude preideta že z izročitvijo blaga špediterju, prevozniku ali osebi ali instituciji, ki je drugače določena za izvedbo odpreme.Če je bil dogovorjen sprejem, je to odločilno za prenos tveganja. V vseh drugih pogledih se tudi za dogovorjeni prevzem ustrezno uporabljajo zakonske določbe zakona o pogodbah o delu in storitvah. Če je kupec v zamudi s prevzemom, se to šteje za enakovredno izročitvi ali sprejemu.

(3) Če kupec zamudi s prevzemom, ne sodeluje ali če naša dobava zamuja iz drugih razlogov, za katere je odgovoren kupec, smo upravičeni zahtevati nadomestilo za nastalo škodo, vključno z dodatnimi stroški (npr. stroški skladiščenja).stroške (npr. stroške skladiščenja). Dokazovanje višje škode in naši zakonski zahtevki (zlasti povračilo dodatnih stroškov, razumno nadomestilo, preklic) ostanejo nedotaknjeni; vendar se pavšalni znesek pobota z nadaljnjimi denarnimi zahtevki.Kupec ima pravico dokazati, da nismo utrpeli nikakršne škode ali da je ta bistveno nižja od zgoraj navedenega pavšalnega zneska.

§ 5 Cene in plačilni pogoji

(1) Če v posameznih primerih ni drugače dogovorjeno, veljajo naše veljavne cene v času sklenitve pogodbe, franko skladišče, povečane za zakonsko določen DDV.

(2) V primeru prodaje z odpremo (prvi odstavek 4. člena) kupec krije stroške prevoza iz skladišča in stroške morebitnega zavarovanja prevoza, ki ga zahteva kupec.Če v posameznem primeru ne izstavimo računa za dejansko nastale prevozne stroške, se šteje, da so dogovorjeni pavšalni prevozni stroški (brez prevoznega zavarovanja). Vse carinske dajatve, pristojbine, davke in druge javne dajatve krije kupec.

(3) Kupnina zapade v plačilo v 14 dneh po izstavitvi računa in dostavi ali prevzemu blaga. Vendar smo upravičeni kadar koli, tudi v okviru tekočega poslovnega razmerja, opraviti dobavo v celoti ali delno le proti predplačilu. Ustrezno rezervacijo prijavimo najkasneje s potrditvijo naročila.

(4) Po izteku zgoraj navedenega plačilnega roka je kupec v zamudi, zato se na kupnino v času zamude obračunajo obresti po veljavni zakonski obrestni meri zamudnih obresti. Pridržujemo si pravico, da zahtevamo dodatno odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi zamude. Naša terjatev do trgovcev za komercialne zamudne obresti (§ 353 HGB) ostaja nedotaknjena.

(5) Kupec je upravičen do pobota ali zadržanja le, če je njegova terjatev zakonito ugotovljena ali nesporna.V primeru napak pri dobavi ostanejo kupčeve nasprotne pravice nedotaknjene, zlasti v skladu z 2. stavkom 6. odstavka 7. člena teh splošnih pogojev poslovanja.

(6) Če po sklenitvi pogodbe postane prepoznavno (npr. z vložitvijo prijave v stečajni postopek), da je naša terjatev do kupnine ogrožena zaradi kupčeve nezmožnosti plačila, smo upravičeni zavrniti izpolnitev v skladu z zakonskimi določbami in - po potrebi po določitvi roka - odstopiti od pogodbe (člen 321 BGB). Pri pogodbah za izdelavo negibljivega blaga (izdelki po meri) lahko odstop od pogodbe izjavimo takoj; zakonske določbe o oprostitvi določitve roka ostanejo nedotaknjene.

§ 6 Ohranitev lastninske pravice

(1) Lastninsko pravico na prodanem blagu si pridržujemo do popolnega plačila vseh naših sedanjih in prihodnjih terjatev, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe in tekočega poslovnega razmerja (zavarovane terjatve).

(2) Blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, se ne sme zastaviti tretjim osebam ali odstopiti v zavarovanje, dokler zavarovane terjatve niso v celoti poplačane.Kupec nas mora nemudoma pisno obvestiti, če je vložen predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali če imajo tretje osebe dostop do blaga, ki nam pripada (npr. zaseg).

(3) V primeru neugodnega ravnanja kupca, zlasti neplačila zapadle kupnine, imamo pravico odstopiti od pogodbe v skladu z zakonskimi določbami in/ali zahtevati vrnitev blaga na podlagi pridržka lastninske pravice.Zahteva za vrnitev blaga ne vključuje hkrati izjave o odstopu od pogodbe; mi smoupravičeni zgolj zahtevati vrnitev blaga in si pridržujemo pravico do odstopa od pogodbe.Če kupec ne plača zapadle kupnine, lahko te pravice uveljavljamo le, če smo kupcu predhodno neuspešno določili razumen rok za plačilo ali če je določitev takega roka v skladu z zakonskimi določbami nepotrebna.

(4) Kupec je do preklica v skladu s točko (c) spodaj pooblaščen za nadaljnjo prodajo in/ali predelavo blaga s pridržkom lastninske pravice v okviru običajnega poslovanja. V tem primeru se poleg tega uporabljajo naslednje določbe.

(a) Pridržek lastninske pravice se razširi na izdelke, ki nastanejo pri predelavi, mešanju ali kombiniranjuizdelke, ki nastanejo pri predelavi, mešanju ali kombiniranju našega blaga, v njihovi polni vrednosti, pri čemer se šteje, da smo mi proizvajalec.Če v primeru predelave, mešanja ali kombiniranja z blagom tretjih oseb njihova lastninska pravica ostane, pridobimo solastninsko pravico v sorazmerju z fakturnimi vrednostmi predelanega, zmešanega ali kombiniranega blaga. V vseh drugih pogledih velja za nastali izdelek enako kot za blago, dobavljeno s pridržkom lastninske pravice.

(b) Kupec na nas prenese terjatve do tretjih oseb, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga ali izdelka v celoti ali v višini našega morebitnega solastništva.višini našega morebitnega solastniškega deleža v skladu z zgornjim odstavkom na nas v zavarovanje. Sprejemamo odstop. Obveznosti kupca iz odstavka 2 veljajo tudi za odstopljene terjatve.

(c) Kupec ostane pooblaščen za izterjavo terjatve poleg nas. Zavezujemo se, da terjatve ne bomo izterjali, dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti do nas, dokler ni pomanjkljivosti v njegovi plačilni sposobnosti in dokler ne uveljavljamo pridržka lastninske pravice z uveljavljanjem pravice v skladu z odstavkom 3. V tem primeru pa lahko zahtevamo, da nas kupec obvesti o odstopljenih terjatvah in njihovih dolžnikih, zagotovi vse informacije, potrebne za izterjavo, izroči ustrezne dokumente in obvesti dolžnike (tretje osebe) o odstopu. V tem primeru smo upravičeni tudi do preklica kupčevega pooblastila za nadaljnjo prodajo in obdelavo blaga s pridržkom lastninske pravice.

(d) Če unovčljiva vrednost vrednostnih papirjev presega naše terjatve za več kot 10 %, na zahtevo kupca sprostimo vrednostne papirje po lastni izbiri.

§ 7 Zahtevki iz naslova kupčevih napak

(1) Za pravice kupca v primeru stvarnih in lastniških napak (vključno z nepravilno in kratkotrajno dobavo ter nepravilno montažo ali pomanjkljivimi navodili za montažo) se uporabljajo zakonske določbe, razen če ni v nadaljevanju določeno drugače. V vseh primerih ostanejo posebne zakonske določbe nedotaknjene v primeru končne dobave nepredelanega blaga potrošniku, tudi če ga je potrošnik dodatno predelal (regres dobavitelja v skladu s §§ 478 BGB).Zahtevki iz naslova regresa dobavitelja so izključeni, če je kupec ali drug podjetnik blago z napako dodatno obdelal, npr. z vgradnjo v drug izdelek.

(2) Podlaga naše odgovornosti za napake je predvsem dosežen dogovor o kakovosti blaga. Vsi opisi izdelkov, ki so predmet posamezne pogodbe ali ki smo jih objavili (zlasti v katalogih ali na naši spletni strani), se štejejo za dogovor o kakovosti blaga.

(3) Če kakovost ni dogovorjena, se v skladu z zakonskimi določili oceni, ali obstaja napaka ali ne (2. in 3. stavek prvega odstavka 434. člena BGB).Ne prevzemamo pa nobene odgovornosti za javne izjave proizvajalca ali drugih tretjih oseb (npr. oglaševalske izjave).

(4) Kupčevi zahtevki zaradi napak predpostavljajo, da je izpolnil svoje zakonske dolžnosti pregleda in obveščanja o napakah (§§ 377, 381 HGB). Če se napaka pokaže ob dobavi, pregledu ali kasneje, nas mora o tem nemudoma pisno obvestiti. V vsakem primeru je treba očitne napake pisno sporočiti v petih delovnih dneh po dostavi, napake, ki jih med pregledom ni bilo mogoče prepoznati, pa v istem roku od odkritja. Če kupec ne opravi ustreznega pregleda in/ali ne prijavi napak, je naša odgovornost za nepravočasno ali nepravilno prijavljeno napako izključena v skladu z zakonskimi določbami.

(5) Če ima dobavljeni predmet napako, lahko sprva izberemo, ali bomo zagotovili naknadno izpolnitev z odpravo napake (naknadna izboljšava) ali z dobavo predmeta brez napake (nadomestna dobava). Naša pravica do zavrnitve naknadne izpolnitve v skladu z zakonskimi pogoji ostaja nespremenjena.

(6) Imamo pravico, da dolžno naknadno izpolnitev pogojujemo s plačilom zapadle kupnine s strani kupca. Vendar ima kupec pravico zadržati ustrezen del kupnine v sorazmerju z napako.

(7) Kupec nam mora dati čas in možnost, ki sta potrebna za naknadno dolžno izpolnitev, zlasti za izročitev zavrnjenega blaga v pregled.V primeru nadomestne dobave nam mora kupec vrniti izdelek z napako v skladu z zakonskimi določbami.Naknadna izpolnitev ne vključuje niti odstranitve okvarjenega predmeta niti ponovne namestitve, če ga prvotno nismo bili dolžni namestiti.

(8) Stroške, potrebne za pregled in naknadno izpolnitev, zlasti stroške prevoza, potovanja, dela in materiala ter po potrebi stroške odstranitve in namestitve, krijemo ali povrnemo v skladu z zakonskimi določbami, če napaka dejansko obstaja. V nasprotnem primeru lahko od kupca zahtevamo nadomestilo za stroške, ki so nastali zaradi neupravičene zahteve za odpravo napake (zlasti stroške pregleda in prevoza), razen če kupec ni mogel prepoznati pomanjkljivosti.

(9) V nujnih primerih, npr. v nujnih primerih, npr. če je ogrožena varnost obratovanja ali da se prepreči nesorazmerna škoda, ima kupec pravico, da sam odpravi napako in od nas zahteva nadomestilo za stroške, ki so v ta namen objektivno potrebni. O takšni samopopravi nas mora nemudoma obvestiti, po možnosti vnaprej.

Pravica do samopomoči ne obstaja, če bi bili v skladu z zakonskimi določbami upravičeni zavrniti ustrezno naknadno izpolnitev.

(10) Če naknadna izpolnitev ni uspela ali če je razumni rok, ki naj bi ga kupec določil za naknadno izpolnitev, neuspešno potekel ali je v skladu z zakonskimi določbami odpustljiv, lahko kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe ali zniža kupnino. V primeru nepomembne napake pa pravica do odstopa od pogodbe ne obstaja.

(11) Kupčevi zahtevki za odškodnino ali povračilo nekoristnih stroškov obstajajo samo v skladu z 8. členom, tudi v primeru napak, sicer pa so izključeni.

§ 8 Druga odgovornost

(1) Če v teh splošnih pogojih poslovanja, vključno z naslednjimi določbami, ni določeno drugače, smo odgovorni za

kršitev pogodbenih in nepogodbenih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami.

(2) Za škodo - ne glede na pravno podlago - odgovarjamo v okviru krivdne odgovornosti v primeru naklepa in hude malomarnosti. V primeru navadne malomarnosti odgovarjamo ob upoštevanju blažjega standarda odgovornosti v skladu z zakonskimi določbami (npr. za skrbnost v lastnih zadevah) le

(a) za škodo, ki je posledica poškodbe življenja, telesa ali zdravja,

(b) za škodo, ki nastane zaradi nezanemarljive kršitve bistvene pogodbene obveznosti (obveznost, katere izpolnitev je bistvena za pravilno izvajanje pogodbe in na katere izpolnitev se pogodbeni partner redno zanaša in se lahko zanaša).(b) za škodo, ki nastane zaradi neznatne kršitve bistvene pogodbene obveznosti (obveznost, katere izpolnitev je bistvena za pravilno izvedbo pogodbe in na katere izpolnitev se pogodbeni partner redno zanaša in se lahko zanese); vendar je v tem primeru naša odgovornost omejena na odškodnino za predvidljivo, običajno nastalo škodo.

(3) Omejitve odgovornosti, ki izhajajo iz drugega odstavka, veljajo tudi v primeru kršitev dolžnosti s strani oseb ali v korist oseb, za katerih krivdo smo odgovorni v skladu z zakonskimi določbami. Ne veljajo, če smo goljufivo prikrili napako ali prevzeli jamstvo za kakovost blaga in za zahtevke kupca v skladu z Zakonom o odgovornosti za proizvode.

(4) Kupec lahko odstopi od pogodbe ali jo odpove zaradi kršitve dolžnosti, ki ne pomeni napake, le, če smo za kršitev dolžnosti odgovorni mi.Prosta pravica kupca do odstopa od pogodbe (zlasti v skladu s členoma 651, 649 BGB) je izključena. V nasprotnem primeru veljajo zakonske zahteve in pravne posledice.

§ 9 Zastaralni rok

(1) Ne glede na 3. točko prvega odstavka 438. člena BGB je splošni zastaralni rok za zahtevke, ki izhajajo iz stvarnih napak in lastninskih napak, eno leto od dobave. Če je dogovorjen prevzem, začne zastaralni rok teči ob prevzemu.

(2) Če pa je blago stavba ali predmet, ki je bil uporabljen za stavbo v skladu z običajno uporabo in je povzročil njeno pomanjkljivost (gradbena napaka), začne zastaralni rok teči ob prevzemu.napake (gradbeni material), zastaralni rok v skladu z zakonskimi določbami (člen 438(1), št. 2 BGB) traja 5 let od izročitve.Tudi druge posebne zakonske določbe o zastaranju (zlasti § 438 odst. 1 št. 1, 3. odstavek, §§ 444, 445b BGB) ostanejo nedotaknjene).

(3) Zgoraj navedeni zastaralni roki zakona o prodaji veljajo tudi za pogodbene in nepogodbene odškodninske zahtevke kupca, ki temeljijo na napaki blaga,razen če bi uporaba rednega zakonskega zastaralnega roka (§§ 195, 199 BGB) v posameznih primerih privedla do krajšega zastaralnega roka.Vendar pa odškodninski zahtevki kupca v skladu s 1. stavkom 2. odstavka 8. člena in 2. stavkom (a) ter v skladu z Zakonom o odgovornosti za proizvode zastarajo izključno v skladu z zakonsko določenimi zastaralnimi roki.

§ 10 Izbira prava in krajevna pristojnost

(1) Te VTCS in pogodbeno razmerje med nami in kupcem ureja pravo Zvezne republike Nemčije z izključitvijo enotnega mednarodnega prava, zlasti Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

(2) Če je kupec trgovec v smislu nemškega trgovinskega zakonika, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je izključno - tudi mednarodno - pristojno sodišče za vse spore, ki neposredno ali posredno izhajajo iz pogodbenega razmerja, naš sedež v Renchnu (kraj sodne pristojnosti Offenburg).Enako velja, če je kupec podjetnik v smislu člena 14 BGB. Vendar smo v vseh primerih upravičeni vložiti tožbo tudi v kraju izpolnitve obveznosti dobave v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ali nadrejenim individualnim dogovorom ali v kraju splošne pristojnosti kupca. Nadrejene zakonske določbe, zlasti glede izključne pristojnosti, ostanejo nespremenjene.